Ochrana a spracovanie osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov")

Vaše osobné údaje spracúvame ako Prevádzkovateľ, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracúvané, za akým účelom, ako dlho, a v niektorých prípadoch poverujeme sprostredkovateľov, ktorí nám so spracúvaním pomáhajú.

Prevádzkovateľ e-shopu Šumné je OZ Šumné - Knižnica oblečenia, so sídlom Budyšínska 2062/20, 831 03 Bratislava, IČO: 52598501, zapísaná na Ministerstve vnútra pod registračným číslom: VVS/1-900/90-57127.

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Kontaktné údaje
Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracúvania Vašich osobných údajov obrátiť s nejakými otázkami, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0917260899 alebo e-mailom na info@sumne.sk.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Údaje, ktoré nám sami zveríte, spracúvame z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • Poskytovanie služieb prenájmu oblečenia, prístup do e-shopu Prevádzkovateľa a plnenenie Nájomnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba: na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo.

  • Vedenie účtovníctva: Ak ste naším zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

  • Marketing - zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje, konkrétne e-mailovú adresu, krstné meno a priezvisko, využívame za účelom priameho marketingu a zasielanie obchodných oznámení po Vašom vyjadrení súhlasu so zasielaním takýchto oznámení.

  • Meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webu: Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Doba spracúvania 
Vaše osobné údaje poskytnuté na marketingové účely uchovávame po dobu 7 rokov odo dňa udelenia súhlasu, resp. do jeho odvolania. Osobné údaje, ktoré spracúvame na iné účely si ponechávame po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania resp. po dobu plynutia zákonných premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám
K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú. 

Sú to títo sprostredkovatelia: Facebook, Mailchimp, účtovnícka firma. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či sprostredkovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na sprostredkovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania. Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené výhradne na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@sumne.sk.

  • Máte právo na informácie a prístup k údajom, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje budete považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
  • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)
  • Právo na opravu, kedy máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
  • Právo namietať, kedy máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Po uplatnení tohto práva nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  • Právo na prenosnosť, ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme / pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

  • Právo na vymazanie (byť zabudnutý), kedy vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových sprostredkovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 60 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, článkami či produktovými informáciami a službami Vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám e-maily len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov zaslaním žiadosti na info@sumne.sk.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracúvať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 13.08.2019.