INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov


I. Spoloční prevádzkovatelia

OZ Šumné - Knižnica oblečenia

so sídlom Budyšínska 3062/20, 83103 Bratislava-Nové Mesto

IČO: 52598501, Registračné číslo: VVS/1-900/90-57127


Šumné, s. r. o.

So sídlom: Novozámocká 1453/24, 960 01 Zvolen

IČO: 54 617 090


Spoločný prevádzkovateľ na účely štatistík návštevnosti fanúšikovských stránok na Facebooku/Instagrame aj:

Meta Platforms Ireland Limited (predtým: Facebook Ireland Ltd.),

so sídlom: 4 GRAND CANAL SQUARE , GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin, Írsko.


V prípade otázok vo veci uplatnenia práv dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese, alebo e-mailovej adrese: info@sumne.sk


Prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu.


II. Účely a právne základy spracúvania Vašich údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje zákonným spôsobom pre nasledujúce účely:

III. Kategórie dotknutých osôb

IV. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ pri svojich spracovateľských činnostiach spracúva bežné osobné údaje v zmysle čl. 4. bod 1 GDPR.


V. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a výlučne príjemcom na základe právnych predpisov (orgány verejnej moci, Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov, Ministerstvo vnútra SR, alebo na základe zmluvy osobám - sprostredkovateľom, ktoré pre prevádzkovateľa a na základe jeho pokynov spracúvajú osobné údaje, a to:

Google Drive prevádzkovaný Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland,

The Rocket Science Group LLC (mailchimp),

GREMAK, s. r. o. (IČO: 51436604),

Slovenská pošta,

Packeta Slovakia s.r.o.


VI. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos osobných údajov sauskutočňuje do USA v súvislosti so zasielaním newslettrov.


VII. Doba spracúvania Vašich údajov

Vaše osobné údaje sú u prevádzkovateľa uložené po dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Doba spracúvania a archivácie je stanovená právnymi predpismi a Registratúrnym poriadkom.

VIII. Aké máte práva

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o nej prevádzkovateľ uchováva a požadovať vyhotovenie kópie. Ak dotknutá osoba požiada o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie jej budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Právo na opravu osobných údajov

Prevádzkovateľ prijíma opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií. Ak si dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, môže žiadať, aby sa tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Jej právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Je možné, že z dôvodu určitých právnych a regulačných povinností nebude možné tejto žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípadoch určených predpismi má dotknutá osoba právo požiadať, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo. Napríklad do overenia správnosti osobných údajov, alebo v prípade nezákonného spracúvania týchto údajov, ak namiesto vymazania údajov dotknutá osoba požiada o ich obmedzenie.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo požiadať o prenosnosť osobných údajov, v prípade ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu a automatizovanými prostriedkami. Má právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nepredloží presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, nebude ďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby.

Právo odvolať súhlas

V prípadoch, ak sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať nasledovne:

a) písomne na adrese prevádzkovateľa,

b) emailom na adrese info@sumne.sk

Právo podať sťažnosť

V prípade, ak dotknutá osoba chce podať sťažnosť na spôsob, akým sú jej osobné údaje spracúvané, vrátane vyššie uvedených práv, môže sa obrátiť na prevádzkovateľa. Všetky podnety a sťažnosti budú preverené. Ak nebude spokojná s odpoveďou prevádzkovateľa, môže sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk


IX. Vyhlásenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie alebo profilovanie dotknutých osôb na uvedené účely spracúvania.


V Bratislave, dňa 17.3.2023