VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ŠUMNÉ PRE PRENÁJOM A PREDAJ OBLEČENIA

1. Vymedzenie základných pojmov

1.1 E-shop je webové sídlo Prenajímateľa a Predávajúceho: www.sumne.sk

1.2 Prenajímateľom a/alebo Predávajúcim je

Šumné, s. r. o., so sídlom: Novozámocká 1453/24, 960 01 Zvolen, IČO: 54 617 090,

Zapísaná v OR SR – OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 43761/S: 320-17354, telefón 0917260899, email: info@sumne.sk.

1.3 Nájomcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si prenajíma Tovar prostredníctvom E-shopu.

1.4 Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si kupuje Tovar prostredníctvom E-shopu.

1.5 Tovarom sa rozumie oblečenie, doplnky alebo akékoľvek iné produkty, ktoré je možné si prenajať/kúpiť na E-shope.

1.6 Spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.7 Obchodné podmienky sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Prenajímateľom a Nájomcom, alebo medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ak ide o kúpu Tovaru, uverejnené na webovom sídle Prenajímateľa/Predávajúceho: www.sumne.sk

1.8 Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:

 • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

 • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,

 • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,

 • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov,

a s inými relevantnými právnymi predpismi.

1.9 Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru, bb@soi.sk, tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax č. 048/412 46 93


2. Všeobecné ustanovenia

2.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú:

 • práva a povinnosti Prenajímateľa a Nájomcu pri prenájme Tovaru ponúkaného Prenajímateľom prostredníctvom E-shopu na webovom sídle Prenajímateľa: www.sumne.sk a
 • práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri predaji Tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom E-shopu na webovom sídle Prenajímateľa: www.sumne.sk
 • a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Prenajímateľom/Predávajúcim a Nájomcom/Kupujúcim na diaľku.

2.2 Predmetom fungovania Šumné je prenájom oblečenia cez E-shop na 3-7, 14 a 30 dní alebo jeho predaj.

2.3 Nájomca/Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa pred uskutočnením svojej objednávky s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil, ich obsahu porozumel a bez výhrad s nimi súhlasí.

2.4 Nájomca/Kupujúci je viazaný Obchodnými podmienkami od momentu uzatvorenia zmluvy o prenájme alebo kúpnej zmluvy.

2.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

3. Objednávka tovaru a uzatváranie zmluvy

3.1 Tovar si môže Nájomca/Kupujúci objednať na E-shope Prenajímateľa, prostredníctvom nákupného košíka.

3.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných vo formulári v nákupnom košíku E-shopu.

3.3 Nájomca vyjadruje vyplnením a odoslaním objednávky na prenájom Tovaru Prenajímateľovi svoju vôľu uzavrieť s Prenajímateľom zmluvu o prenájme. Kupujúci vyjadruje vyplnením a odolaním objednávky na zakúpenie Tovaru Kupujúcemu svoju vôľu uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu. Odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa vyššie uvedeného a predmetná zmluva je uzavretá až záväzným potvrdením objednávky zo strany Prenajímateľa/Predávajúceho.

3.4 Odoslaním objednávky Nájomca/Kupujúci taktiež potvrdzuje, že sa oboznámil aj s:

3.4.1 Vlastnosťami Tovaru

3.4.2 Dĺžke prenájmu a spätnom vrátení Tovaru Prenajímateľovi, ak ide o nájom Tovaru

3.4.3 Spôsobe doručenia Tovaru Prenajímateľom

3.4.4 Celkovej cene, ktorú je Nájomca/Kupujúci povinný Prenajímateľovi/Predávajúcemu uhradiť.

3.5 Po odoslaní objednávky bude na e-mail Nájomcu/Kupujúceho automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému Prenajímateľa/Predávajúceho. Takéto automatické potvrdenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

3.6 Záväzným akceptovaním objednávky Prenajímateľom/Predávajúcim je e-mailové potvrdenie označené ako "Potvrdenie objednávky", zaslané po overení dostupnosti Tovaru a termíne dodania zo strany Prenajímateľa/Predávajúceho.

3.7 Nájomca/Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Prenajímateľa/Predávajúceho.

3.8 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje:

              v prípade prenájmu Tovaru:

 • názve a špecifikácií Tovaru, ktorého prenájom je predmetom zmluvy o prenájme,

 • cena a dĺžka prenájmu,

 • údaje o spôsobe a adrese doručenia Tovaru,

 • predpokladanej dodacej lehote Tovaru,

 • spôsob a dátum vrátenia Tovaru Prenajímateľovi,

 • PDF verzia Obchodných podmienok aktuálnych v čase uzavretia zmluvy o prenájme, prípadne aj iné potrebné údaje

 • v prípade predaja Tovaru:

 • názve a špecifikácií Tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,

 • cena Tovaru a cena všetkých súvisiacich poplatkov (napr. poštovné, balné ...),

 • údaje o spôsobe a adrese doručenia Tovaru,

 • predpokladanej dodacej lehote Tovaru,

 • PDF verzia Obchodných podmienok aktuálnych v čase uzavretia kúpnej zmluvy, prípadne aj iné potrebné údaje.

3.9 Na e-mailovú adresu Nájomcu/Kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

3.10 Zmluva o prenájme/Kúpna zmluva je uzavretá doručením Potvrdenia objednávky v elektronickej podobe Nájomcovi/Kupujúcemu alebo osobne pri doručení.


4. Cena Tovaru a platobné podmienky

4.1 Prenajímateľ/Predávajúci nie je platcom DPH.

4.2 Cena Tovaru uvedená na E-shope je konečná. Informácie o Tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého Tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom Tovare na E-shope. Ceny Tovaru sú uvedené vrátane DPH (ak je Prenajímateľ/Predávajúci platiteľom DPH), všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny Tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na E-shope. Na E-shope sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru uvedené na E-shope platia len v prípadoch, keď je Tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky

4.3 Cena za prenájom Tovaru zahŕňa cenu za balné, ak nie je na E-shope uvedené inak.

4.4 Cena za prenájom nezahŕňa cenu za dodanie Tovaru, ak nie je na E-shope uvedené inak.

4.5 Nájomca/Kupujúci berie na vedomie, že znáša náklady spojené s doručením Tovaru, t.j. poštovné, okrem prípadov, kedy je na stránke E-shopu uvedené, že náklady spojené s doručením Tovaru sú započítané v cene Tovaru, alebo zdarma. Náklady spojené s vrátením prenajatého Tovaru znáša Prenajímateľ len v prípade, pokiaľ Nájomca využije služby Packeta.

4.6 Akciové ceny Tovaru sú platné do dátumu uvedeného na stránke E-shopu. Akékoľvek dodatočné zľavy, ako napríklad individuálne zľavy pre Nájomcov/Kupujúcich, zľavové kupóny, alebo iné zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

4.7 Za prenájom Tovaru/za kúpu Tovaru prostredníctvom E-shopu môže Nájomca/Kupujúci zaplatiť platobnou kartou na E-shope Prenajímateľa/Predávajúceho alebo bankovým prevodom.

4.8 Platba je možná len v mene EUR.

4.9 Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet Prenajímateľa/Predávajúceho.


5 Dodacie podmienky

5.1 Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle Prenajímateľ/Predávajúci len po dohode s Nájomcom/Kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude Nájomcovi/Kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného Tovaru.

5.2 Dodacia lehota na Tovar v ponuke Prenajímateľa/Predávajúceho je vo väčšine prípadov do 10 až 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky zo strany Prenajímateľa/Predávajúceho, maximálna doba sa po dohode s Nájomcom/Kupujúcim môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude Prenajímateľ/Predávajúci Nájomcu/Kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky emailom. Ak Nájomcovi/Kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.7 týchto Obchodných podmienok.

5.3 O odoslaní Tovaru bude Prenajímateľ/Predávajúci informovať Nájomcu/Kupujúceho e-mailom.

5.4 Prenajímateľ/Predávajúci zabezpečuje dopravu Tovaru v rámci Slovenskej republiky spôsobom, ktorý si Nájomca/Kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) Slovenskou poštou

b) Osobný odber na adrese Twin City A, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava po dohode s Prenajímateľom/Predávajúcim.

c) službou Packeta

5.5 Cena za dopravu Tovaru na určené miesto je nasledovná:

a) dodanie Slovenskou poštou – cena dodania je uvedená v E-shope,

b) osobné prevzatie v mieste pre osobné odbery Prenajímateľa/Predávajúceho je bez poplatku

c) Dodanie službou Packeta – cena dodania je uvedená v E-shope.

5.6 Miesto osobného odberu je na adrese Twin City A, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava

5.7 Za splnenie dodávky sa považuje dodanie Tovaru na určené miesto.

5.8 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Nájomca/Kupujúci je povinný pri preberaní Tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Nájomca/Kupujúci aj Prenajímateľ/Predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu Tovaru.

5.9 Daňový doklad (faktúru) posiela Prenajímateľ/Predávajúci Nájomcovi/Kupujúcemu digitálne, na e-mail Nájomcu/Kupujúceho.

5.10 Prenajímateľ/Predávajúci taktiež dodá spolu s Tovarom návod na starostlivosť o Tovar a inštrukcie na Vrátenie Tovaru po vypršaní doby požičania, ak ide o nájom Tovaru.

5.11 Za Tovar zodpovedá Prenajímateľ/Predávajúci až po jeho prevzatia Nájomcom/Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Nájomcom/Kupujúcim okamihom, keď Nájomca/Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar.

5.12 Pri prevzatí zásielky je Nájomca/Kupujúci povinný zásielku skontrolovať a v prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo Tovaru je Nájomca/Kupujúci oprávnený zásielku neprevziať.

5.13 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že Prenajímateľ/Predávajúci bude mať nedostatok Tovaru skladom a tak objednaný Tovar môže Nájomcovi/Kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí Nájomca/Kupujúci ako za jeden balík.

5.14 Prenajímateľ/Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.


6 Práva a povinnosti Prenajímateľa/Predávajúceho

6.1 Prenajímateľ/Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo Tovaru na základe objednávky Nájomcu/Kupujúceho za cenu platnú v čase odoslania objednávky, riadne a včas podľa týchto Obchodných podmienok.

6.2 Prenajímateľ/ Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný Tovar. V takomto prípade Nájomcovi/Kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný Tovar, alebo iné riešenie, ak s tým Nájomca/Kupujúci súhlasí.

6.3 Prenajímateľ/ Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Nájomcom/Kupujúcim kvôli chybne uvedeným alebo neuvedeným kontaktným údajom, nedostupnosti na mieste doručenia Tovaru, a podobným dôvodom.


7. Práva a povinnosti Nájomcu/Kupujúceho

7.1 Vznikom zmluvy o prenájme sa Nájomca zaväzuje prevziať objednaný Tovar, zaplatiť za Tovar dohodnuté nájomné a cenu za jeho dopravu . Vznikom kúpnej zmluvy sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný Tovar, zaplatiť za Tovar dohodnutú kúpnu cenu a dopravné.

7.2 Nájomca/Kupujúci je povinný prevziať Tovar na dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie.

7.3 Nájomca/Kupujúci odoslaním objednávky Prenajímateľovi/Predávajúcemu potvrdzuje , že Prenajímateľ/Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


8. Právo Nájomcu/Kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Odstúpenie zo strany Spotrebiteľa v prípade Nájomnej zmluvy

8.1 V súlade s § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. nemôže Spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

8.2 Vzhľadom na uvedené v bode 8.1 týchto podmienok teda Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Nájomnej zmluvy, ak mu bol doručený prenajatý Tovar, nakoľko poskytnutie služby – nájmu Tovaru začalo doručením Tovaru Spotrebiteľovi.

8.3 Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom, nemôže od Nájomnej zmluvy odstúpiť po tom, čo mu bol doručený prenajatý Tovar.


Odstúpenie zo strany Spotrebiteľa v prípade Kúpnej zmluvy

8.4 Kupujúci Spotrebiteľ je, v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z., oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.

8.5 Kupujúci Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v "kamennom obchode", a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastnosti a veľkosti Tovaru.

8.6 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť v deň, keď Kupujúci Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevzala Tovar.

8.7 Kupujúci Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.8 Kupujúci Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie Tovaru v písomnej podobe. Môže použiť vlastný formát vyhlásenia - môže ho napísať aj rukou. Kupujúci Spotrebiteľ môže vyhlásenie o odstúpení od zmluvy odoslať aj e-mailom alebo na USB kľúči spolu. Tovar, ktorý chce vrátiť, pošle spolu s kópiou daňového dokladu ako doporučenú zásielku na adresu: Eva Gondová, Račianska 27, 83102, Bratislava alebo ju po dohode s Predávajúcim doručí osobne na adresu Twin City A, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava. To neplatí, ak Predávajúci navrhol, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.9 Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

8.10 Kupujúci Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru.

8.11 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy zostáva zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo Predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty, t.j. štrnásty deň odo dňa prevzatia Tovaru.

8.12 Predávajúci je povinný Kupujúcemu Spotrebiteľovi písomne potvrdiť prijatie oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

8.13 Predávajúci je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátiť Kupujúcemu Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

8.14 Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Kupujúci Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

8.15 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša Kupujúci Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie Tovaru Prenajímateľovi alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z.

8.16 Platby zaplatené platobnou kartou budú Kupujúcemu Spotrebiteľovi vrátené na účet, z ktorého boli platby vykonané. Platba v hotovosti bude Kupujúcemu Spotrebiteľovi vrátená v hotovosti alebo na číslo účtu uvedené vo Formulári na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

8.17 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša Kupujúci Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.

8.18 Platba za Tovar bude Kupujúcemu Spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného Tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu o zaslaní Tovaru späť Predávajúcemu , podľa toho, čo nastane skôr.

8.19 Odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť zakúpený Tovar môže Kupujúci Spotrebiteľ len v prípade, ak je Tovar nepoškodený, ideálne nenosený nad rámec nosenia potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru a v stave, v akom ho Kupujúci Spotrebiteľ, alebo ním poverená osoba prevzala.

8.20 Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom, nemôže od kúpnej zmluvy odstúpiť po tom, čo mu bol doručený zakúpený Tovar.


9. Reklamačný poriadok

9.1 Nájomca/Kupujúci má právo na dodanie bezchybného Tovaru a právo, aby bol Tovar bezchybný.

9.2 V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb bola nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o prenájme alebo tovar Nájomcovi nesadol (veľkosť, strih), vzniká Nájomcovi/Kupujúcemu právo na reklamáciu. V prípade, že bol Tovar poškodený, alebo dodaný v rozsahu, ktorá nezodpovedá popisu Tovaru alebo popisu kvality, môže Nájomcovi/Kupujúci uplatniť reklamáciu.

9.3 Svoje právo na reklamáciu musí Nájomca/Kupujúci uplatniť u Prenajímateľa/Predávajúceho nasledovne:

 • V prípade nájomnej zmluvy, ak Nájomcovi nesadla veľkosť, alebo strih – formou e-mailu zaslaného Prenajímateľovi, bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od prijatia Tovaru, inak toto právo zaniká,

 • V prípade nájomnej zmluvy – ak ide o iný dôvod než je uvedený v predchádzajúcej odrážke (iný dôvod než to, že nesadla veľkosť alebo strih) - písomne a bezodkladne, najneskôr do skončenia prenájmu Tovaru, inak toto právo zaniká,

 • V prípade kúpnej zmluvy – písomne, a to v rámci záručnej doby.

9.4 Na uplatnenie práv na reklamáciu postačuje daňový doklad vydaný Prenajímateľom/Predávajúcim.

9.5 Dôkazné bremeno je na strane Nájomcu/Kupujúceho.

9.6 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia Tovaru spôsobené Nájomcom/Kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s Tovarom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o Tovar, poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním Tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia Tovaru, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

9.7 Kupujúci má právo reklamovať aj Tovar zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak vada nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol Tovar predávaný za zníženú cenu.

9.8 Nájomca/Kupujúci berie na vedomie, že je povinný pozrieť si Tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že Nájomca/Kupujúci zistí, že Tovar pri prevzatí nezodpovedá zmluve o prenájme/kúpnej zmluve, je povinný o tom bezodkladne upovedomiť Prenajímateľa/Predávajúceho.

9.9 Nájomca/Kupujúci je oprávnený poveriť prevzatím Tovaru aj tretiu osobu. Pokiaľ Tovar prevezme Nájomcom/Kupujúcim poverená tretia osoba, vzťahujú sa na ňu pri prevzatí Tovaru rovnaké povinnosti podľa týchto Obchodných podmienok.

9.10 Reklamovaný Tovar je Nájomca/Kupujúci povinný doručiť na reklamáciu s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu.

9.11 V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Prenajímateľovi/Predávajúcemu, koná Nájomca/Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude Tovar dostatočne chrániť.

9.12 Nájomca môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Prenajímateľa , v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby po predchádzajúcej dohode s Prenajímateľom.

9.13 Reklamáciu Tovaru vybavuje Prenajímateľ/Kupujúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie Nájomcom/Kupujúcim. Po uplynutí tejto lehoty má Nájomca/Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru. Vybavením oprávnenej reklamácie sa, v prípade kúpy Tovaru, záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za iný, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

9.14 V prípade, že bol reklamovaný Tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu Prenajímateľa/Predávajúceho hradí Nájomca/Kupujúci. Odoslanie reklamovaného Tovaru späť zabezpečuje Prenajímateľ/Predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného Tovaru späť, na vyslovenú žiadosť Nájomcu/Kupujúceho hradí Nájomca/Kupujúci.

9.15 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie Tovaru Nájomcovi/Kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy, prípadne zľava z ceny prenájmu Tovaru - na základe dohody medzi Prenajímateľom/Predávajúcim a Nájomcom/Kupujúcim.

9.16 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Prenajímateľ/Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď. V odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom jej vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Nájomca/Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy o prenájme/kúpnej zmluvy.

9.17 Prenajímateľ/Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Nájomcovi/Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie.

9.18 Prenajímateľ/Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Nájomcovi/Kupujúcemu písomný doklad najneskôr 30 dní odo dňa uplatnenie reklamácie.

9.19 Pokiaľ Nájomca nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prenajímateľ/Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prenajímateľ/Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prenajímateľa/Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Prenajímateľ/Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Nájomca/Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prenajímateľom/Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, https://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); Nájomca/Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

9.20 Nájomca/Kupujúci je oprávnený použiť platformu riešenia sporov on-line na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Nájomca/Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Nájomca/Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Nájomca/Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.


10. Záverečné ustanovenia

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1.

10.2 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

10.3 Prenajímateľ/Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny sú platné a účinné od momentu ich zverejnenia na webovej stránke Prenajímateľa/Predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o prenájme/kúpnej zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami účinnými v čase uzavretia zmluvy o prenájme/kúpnej zmluvy.


Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 17.3.2023