VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ŠUMNÉ

1. Vymedzenie základných pojmov

1.1 E-shop je webové sídlo Predávajúceho: www.sumne.sk
1.2 Predávajúcim je Šumné je Dominika Horňáková, so sídlom Budyšínska 2062/20, 831 03 Bratislava, IČO: 50091743, zapísaná: Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 320-17354, telefón 0917260899, email: dominika@sumne.sk.
1.3 Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje/prenajíma Tovar prostredníctvom E-shopu.
1.4 Tovarom sa rozumie oblečenie, doplnky alebo akékoľvek iné produkty, ktoré je možné si zakúpiť/prenajať na E-shope.
1.5 Obchodné podmienky sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim, uverejnené na webovom sídle Predávajúceho: www.sumne.sk
1.6 Kúpna zmluva

2. Všeobecné ustanovenia

2.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe/prenájme tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom E-shopu na webovom sídle Predávajúceho: www.sumne.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku.
2.2 Predmetom fungovania Šumné je prenájom oblečenia cez E-shop na 8, 14 a 30 dní.
2.3 Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa pred uskutočnením svojej objednávky s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil, ich obsahu porozumel a bez výhrad s nimi súhlasí.
2.4 Kupujúci je viazaný Obchodnými podmienkami od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
2.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

3. Objednávka tovaru a uzatváranie kúpnej zmluvy

3.1 Tovar si môže Kupujúci objednať na E-shope Predávajúceho, prostredníctvom nákupného košíka.
3.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných vo formulári v nákupnom košíku E-shopu.
3.3 Kupujúci vyjadruje vyplnením a odoslaním objednávky Predávajúcemu svoju vôľu uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu. Odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá až záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho.
3.4 Odoslaním objednávky Kupujúci taktiež potvrdzuje, že sa oboznámil aj s:
3.4.1 Vlastnosťami tovaru
3.4.2 Dĺžke prenájmu Tovaru
3.4.3 Spôsobe doručenia a spätného vrátenia Tovaru Predávajúcemu
3.4.4 Celkovej cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.
3.5 Po odoslaní objednávky bude na e-mail Kupujúceho automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho. Takéto automatické potvrdenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
3.6 Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je e-mailové potvrdenie označené ako "Potvrdenie objednávky", zaslané po overení dostupnosti Tovaru a termíne dodania zo strany Predávajúceho.
3.7 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
3.8 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácií Tovaru, ktorého prenájom je predmetom kúpnej zmluvy, cena a dĺžka prenájmu, údaje o spôsobe a adrese doručenia Tovaru, predpokladanej dodacej lehote Tovaru, spôsob a dátum vrátenia Tovaru Predávajúcemu, PDF verzia Obchodných podmienok aktuálnych v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, prípadne aj iné potrebné údaje.
3.9 Na e-mailovú adresu Kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
3.10 Kúpna zmluva je uzavretá doručením Potvrdenia objednávky v elektronickej podobe Kupujúcemu alebo osobne pri doručení.


4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Predávajúci nie je platcom DPH.
4.2 Cena Tovaru uvedená na E-shope je konečná.
4.3 Cena za prenájom Tovaru zahŕňa cenu za balné.
4.4 Cena za prenájom nezahŕňa cenu za dodanie Tovaru.
4.5 Kupujúci berie na vedomie, že znáša náklady spojené s doručením Tovaru, t.j. poštovné, okrem prípadov, kedy je na stránke E-shopu uvedené, že náklady spojené s doručením Tovaru sú započítané v cene Tovaru, alebo zdarma.
4.6 Akciové ceny Tovaru sú platné do dátumu uvedeného na stránke E-shopu. Akékoľvek dodatočné zľavy, ako napríklad individuálne zľavy pre Kupujúcich, zľavové kupóny, alebo iné zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.
4.7 K prvej objednávke Kupujúceho bude automaticky prirátaná vratná záloha 50 EUR.
4.8 Vratná záloha bude Kupujúcemu vrátená v prípade, že Kupujúci:
4.8.1 Vráti Tovar Kupujúcemu bez poškodení, ktoré zamedzia možnosti ďalšieho prenájmu Tovaru a v poskytnutom vratnom obale, najneskôr v deň vrátenia Tovaru, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy.
4.8.2 Nemá v umysle si opätovne zapožičať Tovar z E-shopu Predávajúceho.
4.8.3 Sám o vrátenie vratnej zálohy požiada.
4.9 Vratná záloha nebude Kupujúcemu navrátená v prípade, že Kupujúci:
4.9.1 Vráti Tovar poškodený tak, že ho predávajúci už nebude môcť opätovne prenajať či ho vráti s omeškaním, kedy Kupujúci bude za každý deň omeškania sankcionovaný sumou 5 EUR, ktoré budú odrátané zo zálohy.
4.9.2 Tovar Predávajúcemu nevráti.
4.9.3 Vstúpi do novej Kúpnej zmluvy s Predávajúcim, kedy si prenajme nový Tovar, na ktorý prejde vratná záloha.
4.10 Za prenájom Tovaru prostredníctvom E-shopu môže Kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
4.10.1 Platobnou kartou na E-shope Predávajúceho.
4.10.2 V hotovosti pri osobnom odbere
4.11 Platba je možná len v mene EUR.
4.12 Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet Predávajúceho alebo moment prijatia platby v hotovosti pri osobnom odbere.

5 Dodacie podmienky

5.1 Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle Predávajúci len po dohode s Kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude Kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného Tovaru.
5.2 Dodacia lehota na Tovar v ponuke Predávajúceho je vo väčšine prípadov do 10 až 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho, maximálna doba sa po dohode s Kupujúcim môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude Predávajúci Kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky emailom. Ak Kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.
5.3 O odoslaní Tovaru bude Predávajúci informovať Kupujúceho e-mailom.
5.4 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenkej republiky spôsobom, ktorý si Kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) Slovenskou poštou
b) Osobný odber - po dohode s Predávajúcim
5.5 Cena za dopravu Tovaru na určené miesto je nasledovná:
c) dodanie Slovenskou poštou - cena dodania je 3,90 €
e) osobné prevzatie v mieste pre osobné odbery Predávajúceho je bez poplatku
5.7 Miesto osobného odberu je na dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
5.8 Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
5.9 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní Tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj Predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu Tovaru.
5.10 Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu digitálne, na e-mail Kupujúceho
5.11 Pokiaľ si Kupujúci v nákupnom košíku na E-shope zvolí aj dodanie papierovej faktúry, táto bude dodaná spolu s Tovarom. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
5.12 Predávajúci taktiež dodá spolu s Tovarom návod starostlivosť o Tovar a formulár na Vrátenie Tovaru po vypršaní doby požičania.
5.13 Za Tovar zodpovedá Predávajúci až po jeho prevzatie Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar.
5.14 Pri prevzatí zásielky je Kupujúci povinný zásielku skontrolovať a v prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo Tovaru je Kupujúci oprávnený zásielku neprevziať.
5.15 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že Predávajúci bude mať nedostatok Tovaru skladom a tak objednaný Tovar môže Kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí Kupujúci ako za jeden balík.
5.17 Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

6 Práva a povinnosti Predávajúceho

6.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo Tovaru na základe objednávky Kupujúceho za cenu platnú v čase odoslania objednávky, riadne a včas podľa týchto Obchodných podmienok.
6.2 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný Tovar. V takomto prípade Kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým Kupujúci súhlasí.
6.3 Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Kupujúcim kvôli chybne uvedeným alebo neuvedeným kontaktným údajom, nedostupnosti na mieste doručenia Tovaru, a podobným dôvodom.


7. Práva a povinnosti Kupujúceho

7.1 Vznikom kúpnej zmluvy sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný Tovar, zaplatiť za Tovar a jeho dopravu dohodnutú cenu.
7.2 Kupujúci je povinný prevziať Tovar na dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie.
7.3 Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje , že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

8.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.
8.2 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v "kamennom obchode", a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastnosti a veľkosti Tovaru.
8.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevzala Tovar.
8.4 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je PRENÁJOM Tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
8.5 Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru v písomnej podobe. Môže použiť formulár na webe www.sumne.sk, môže použiť vlastný formát vyhlásenia - môže ho napísať aj rukou. Zákazník môže vyhlásenie o odstúpení od zmluvy odoslať aj e-mailom alebo na USB kľúči spolu. Tovar, ktorý chce vrátiť, pošle spolu s kópiou daňového dokladu ako doporučenú zásielku alebo doručí osobne na adresu Budyšínska 3062/20, 831 03 Bratislava. To neplatí, ak Predávajúci navrhol, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
8.6 Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.
8.7 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.
8.8 Lehota na odstúpenie od zmluvy zostáva zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo Predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty, t.j. štrnásty deň odo dňa prevzatia Tovaru.
8.9 Predávajúci je povinný Kupujúcemu písomne potvrdiť prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy.
8.10 Predávajúci je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
8.11 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
● poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
8.12 Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
8.13 Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).
8.14 Platby zaplatené platobnou kartou budu Kupujúcemu vrátené na účet, z ktorého boli platby vykonané. Platba v hotovosti bude Kupujúcemu vrátená v hotovosti alebo na číslo účtu uvedené vo Formulári na odstúpenie od zmluvy.
8.15 Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.
8.16 Platba za Tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu o zaslaní tovaru späť Predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr.
8.17 Odstúpiť od zmluvy a vrátiť prenajatý Tovar na Kupujúci len v prípade, ak je Tovar nepoškodený, ideálne nenosený nad rámec nosenia potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru, s vysačkami Šumné a v stave, v akom ho Kupujúci, alebo ním poverená osoba prevzala.
8. Reklamačný poriadok
8.1 Kupujúci má právo na prenájom bezchybného Tovaru a právo, aby bol Tovar bezchybný počas celej doby prenájmu.
8.2 V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb bola nižšia, ako bolo dohodnuté v Kúpnej zmluve, vzniká Kupujúcemu právo na reklamáciu.
8.3 Svoje právo na reklamáciu musí Kupujúci uplatniť písomne a bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia prenájmu Tovaru, inak toto právo zaniká.
8.4 Na uplatnenie práv na reklamáciu postačuje daňový doklad o prenájme.
8.5 Dôkazné bremeno je na strane Kupujúceho.
8.6 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
8.7 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!
8.8 V prípade ak si Kupujuci praje uplatniť právo na reklamáciu služby, je povinný o tom písomne upovedomiť Predávajúceho.
8.9 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný pozrieť si Tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar pri prevzatí nezodpovedá Kúpnej zmluve, je povinný o tom bezodkladne upovedomiť Predávajúceho.
8.10 Kupujúci je oprávnený poveriť prevzatím Tovaru aj tretiu osobu. Pokiaľ Tovar prevezme Kupujúcim poverená tretia osoba, vzťahujú sa na ňu pri prevzatí Tovaru rovnaké povinnosti podľa bodu 8.9 týchto Obchodných podmienok.
8.11 Reklamovaný tovar je Kupujúci povinný doručiť na reklamáciu s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu.
8.12 V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude Tovar dostatočne chrániť.
8.13 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby
8.14 Reklamáciu tovaru vybavuje Predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie Kupujúcim. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za iný výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za iný, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
8.15 V prípade, že bol reklamovaný Tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí Kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného Tovaru späť, na vyslovenú žiadosť Kupujúceho hradí Kupujúci.
8.16 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku Kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy, prípadne zľava z ceny prenájmu Tovaru - na základe dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
8.17 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď. V odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom jej vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
8.18 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie.
8.19 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad najneskôr 30 dní odo Dňa uplatnenie reklamácie.
8.20 Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, https://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
8.21 Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.


9. Záverečné ustanovenia

9.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
9.2 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
9.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny sú platné a účinné od momentu ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami účinnými v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 09.06. 2019.