VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ŠUMNÉ

1. Vymedzenie základných pojmov

1.1 E-shop je webové sídlo Prenajímateľa: www.sumne.sk
1.2 Prenajímateľom je Šumné je OZ Šumné - Knižnica oblečenia, so sídlom Budyšínska 2062/20, 831 03 Bratislava, IČO: 50091743, zapísaná: Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 320-17354, telefón 0917260899, email: info@sumne.sk.
1.3 Nájomcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si prenajíma Tovar prostredníctvom E-shopu.
1.4 Tovarom sa rozumie oblečenie, doplnky alebo akékoľvek iné produkty, ktoré je možné si prenajať na E-shope.
1.5 Obchodné podmienky sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Prenajímateľom a Nájomcom, uverejnené na webovom sídle Prenajímateľa: www.sumne.sk

2. Všeobecné ustanovenia

2.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Prenajímateľa a Nájomcu pri prenájme tovaru ponúkaného Prenajímateľom prostredníctvom E-shopu na webovom sídle Prenajímateľa: www.sumne.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o prenájme uzatvorenej medzi Prenajímateľom a Nájomcom na diaľku.
2.2 Predmetom fungovania Šumné je prenájom oblečenia cez E-shop na 3-7, 14 a 30 dní.
2.3 Nájomca odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa pred uskutočnením svojej objednávky s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil, ich obsahu porozumel a bez výhrad s nimi súhlasí.
2.4 Nájomca je viazaný Obchodnými podmienkami od momentu uzatvorenia  zmluvy o prenájme.
2.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

3. Objednávka tovaru a uzatváranie zmluvy o prenájme

3.1 Tovar si môže Nájomca objednať na E-shope Prenajímateľa, prostredníctvom nákupného košíka.
3.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných vo formulári v nákupnom košíku E-shopu.
3.3 Nájomca vyjadruje vyplnením a odoslaním objednávky Prenajímateľovi svoju vôľu uzavrieť s Prenajímateľom  zmluvu o prenájme. Odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy o prenájme a samotná  zmluva o prenájme je uzavretá až záväzným potvrdením objednávky zo strany Prenajímateľa.
3.4 Odoslaním objednávky Nájomca taktiež potvrdzuje, že sa oboznámil aj s:
3.4.1 Vlastnosťami tovaru
3.4.2 Dĺžke prenájmu Tovaru
3.4.3 Spôsobe doručenia a spätného vrátenia Tovaru Prenajímateľom
3.4.4 Celkovej cene, ktorú je Nájomca povinný Prenajímateľovi uhradiť.
3.5 Po odoslaní objednávky bude na e-mail Nájomcu automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému Prenajímateľa. Takéto automatické potvrdenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
3.6 Záväzným akceptovaním objednávky Prenajímateľom je e-mailové potvrdenie označené ako "Potvrdenie objednávky", zaslané po overení dostupnosti Tovaru a termíne dodania zo strany Prenajímateľa.
3.7 Nájomca má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Prenajímateľa.
3.8 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácií Tovaru, ktorého prenájom je predmetom  zmluvy o prenájme, cena a dĺžka prenájmu, údaje o spôsobe a adrese doručenia Tovaru, predpokladanej dodacej lehote Tovaru, spôsob a dátum vrátenia Tovaru Prenajímateľovi, PDF verzia Obchodných podmienok aktuálnych v čase uzavretia  zmluvy o prenájme, prípadne aj iné potrebné údaje.
3.9 Na e-mailovú adresu Nájomcu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
3.10 Zmluva o prenájme je uzavretá doručením Potvrdenia objednávky v elektronickej podobe Nájomcovi alebo osobne pri doručení.


4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Prenajímateľ nie je platcom DPH.
4.2 Cena Tovaru uvedená na E-shope je konečná.
4.3 Cena za prenájom Tovaru zahŕňa cenu za balné.
4.4 Cena za prenájom nezahŕňa cenu za dodanie Tovaru.
4.5 Nájomca berie na vedomie, že znáša náklady spojené s doručením Tovaru, t.j. poštovné, okrem prípadov, kedy je na stránke E-shopu uvedené, že náklady spojené s doručením Tovaru sú započítané v cene Tovaru, alebo zdarma.
4.6 Akciové ceny Tovaru sú platné do dátumu uvedeného na stránke E-shopu. Akékoľvek dodatočné zľavy, ako napríklad individuálne zľavy pre Nájomcov, zľavové kupóny, alebo iné zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.
4.7 Za prenájom Tovaru prostredníctvom E-shopu môže Nájomca zaplatiť  platobnou kartou na E-shope Prenajímateľa alebo bankovým prevodom.
4.11 Platba je možná len v mene EUR.
4.12 Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet Prenajímateľa.

5 Dodacie podmienky

5.1 Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle Prenajímateľ len po dohode s Nájomcom. Cena za dopravu mimo územia SR bude Nájomcovi oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného Tovaru.
5.2 Dodacia lehota na Tovar v ponuke Prenajímateľa je vo väčšine prípadov do 10 až 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky zo strany Prenajímateľa, maximálna doba sa po dohode s Nájomcom môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude Prenajímateľ Nájomcu informovať pri potvrdení objednávky emailom. Ak Nájomcovi nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.
5.3 O odoslaní Tovaru bude Prenajímateľ informovať Nájomcu e-mailom.
5.4 Prenajímateľ zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky spôsobom, ktorý si Nájomca vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) Slovenskou poštou
b) Osobný odber - po dohode s Prenajímateľom
5.5 Cena za dopravu Tovaru na určené miesto je nasledovná:
c) dodanie Slovenskou poštou - cena dodania je 3,90 €
e) osobné prevzatie v mieste pre osobné odbery Prenajímateľa je bez poplatku
5.7 Miesto osobného odberu je na dohode medzi Prenajímateľom a Nájomcom.
5.8 Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
5.9 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Nájomca je povinný pri preberaní Tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Nájomca aj Prenajímateľ sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu Tovaru.
5.10 Daňový doklad (faktúru) posiela Prenajímateľ Nájomcovi digitálne, na e-mail Nájomcu
5.11 Papierová faktúra je dodaná spolu s Tovarom. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
5.12 Prenajímateľ taktiež dodá spolu s Tovarom návod starostlivosť o Tovar a inštrukcie na Vrátenie Tovaru po vypršaní doby požičania.
5.13 Za Tovar zodpovedá Prenajímateľ až po jeho prevzatia Nájomcom. Tovar sa považuje za prevzatý Nájomcom okamihom, keď Nájomca alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar.
5.14 Pri prevzatí zásielky je Nájomca povinný zásielku skontrolovať a v prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo Tovaru je Nájomca oprávnený zásielku neprevziať.
5.15 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že Prenajímateľ bude mať nedostatok Tovaru skladom a tak objednaný Tovar môže Nájomcovi dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí Nájomca ako za jeden balík.
5.17 Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

6 Práva a povinnosti Prenajímateľa

6.1 Prenajímateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo Tovaru na základe objednávky Nájomcu za cenu platnú v čase odoslania objednávky, riadne a včas podľa týchto Obchodných podmienok.
6.2 Prenajímateľ má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný Tovar. V takomto prípade Nájomcovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým Nájomca súhlasí.
6.3 Prenajímateľ má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Nájomcom kvôli chybne uvedeným alebo neuvedeným kontaktným údajom, nedostupnosti na mieste doručenia Tovaru, a podobným dôvodom.


7. Práva a povinnosti Nájomcu

7.1 Vznikom zmluvy o prenájme sa Nájomca zaväzuje prevziať objednaný Tovar, zaplatiť za Tovar a jeho dopravu dohodnutú cenu.
7.2 Nájomca je povinný prevziať Tovar na dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie.
7.3 Nájomca odoslaním objednávky Prenajímateľovi potvrdzuje , že Prenajímateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Právo Nájomcu odstúpiť od zmluvy

8.1 Nájomca je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.
8.2 Nájomca má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v "kamennom obchode", a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastnosti a veľkosti Tovaru.
8.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď Nájomca alebo ním určená tretia osoba prevzala Tovar.
8.4 Nájomca môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prenájom Tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
8.5 Nájomca si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru v písomnej podobe. Môže použiť vlastný formát vyhlásenia - môže ho napísať aj rukou. Zákazník môže vyhlásenie o odstúpení od zmluvy odoslať aj e-mailom alebo na USB kľúči spolu. Tovar, ktorý chce vrátiť, pošle spolu s kópiou daňového dokladu ako doporučenú zásielku alebo doručí osobne na adresu Budyšínska 3062/20, 831 03 Bratislava. To neplatí, ak Prenajímateľ navrhol, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
8.6 Zásielky na dobierku Prenajímateľ nepreberá.
8.7 Nájomca je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Prenajímateľovi alebo ho odovzdať Prenajímateľovi  alebo osobe poverenej Prenajímateľom na prevzatie tovaru.
8.8 Lehota na odstúpenie od zmluvy zostáva zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo Prenajímateľovi  odoslané najneskôr v posledný deň lehoty, t.j. štrnásty deň odo dňa prevzatia Tovaru.
8.9 Prenajímateľ je povinný Nájomcovi písomne potvrdiť prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy.
8.10 Prenajímateľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Nájomcovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
8.11 Nájomca nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
● poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Nájomcu a Nájomca vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
8.12 Prenajímateľ nie je povinný uhradiť Nájomcovi dodatočné náklady, ak si Nájomca výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prenajímateľom . Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Nájomca, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prenajímateľom .
8.13 Pri odstúpení od zmluvy znáša Nájomca iba náklady na vrátenie tovaru Prenajímateľovi  alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).
8.14 Platby zaplatené platobnou kartou budu Nájomcovi vrátené na účet, z ktorého boli platby vykonané. Platba v hotovosti bude Nájomcovi vrátená v hotovosti alebo na číslo účtu uvedené vo Formulári na odstúpenie od zmluvy.
8.15 Pri odstúpení od zmluvy znáša Nájomca iba náklady na vrátenie Tovaru Prenajímateľovi .
8.16 Platba za Tovar bude Nájomcovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Prenajímateľa  alebo po predložení dokladu o zaslaní tovaru späť Prenajímateľovi , podľa toho, čo nastane skôr.
8.17 Odstúpiť od zmluvy a vrátiť prenajatý Tovar na Nájomca len v prípade, ak je Tovar nepoškodený, ideálne nenosený nad rámec nosenia potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru a v stave, v akom ho Nájomca, alebo ním poverená osoba prevzala.


9. Reklamačný poriadok

9.1 Nájomca má právo na prenájom bezchybného Tovaru a právo, aby bol Tovar bezchybný počas celej doby prenájmu.
9.2 V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb bola nižšia, ako bolo dohodnuté v  zmluve o prenájme, vzniká Nájomcovi právo na reklamáciu.
9.3 Svoje právo na reklamáciu musí Nájomca uplatniť písomne a bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia prenájmu Tovaru, inak toto právo zaniká.
9.4 Na uplatnenie práv na reklamáciu postačuje daňový doklad o prenájme.
9.5 Dôkazné bremeno je na strane Nájomcu.
9.6 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené Nájomcom, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
9.7 Nájomca má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!
9.8 V prípade ak si Nájomca praje uplatniť právo na reklamáciu služby, je povinný o tom písomne upovedomiť Prenajímateľa .
9.9 Nájomca berie na vedomie, že je povinný pozrieť si Tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že Nájomca zistí, že Tovar pri prevzatí nezodpovedá zmluve o prenájme, je povinný o tom bezodkladne upovedomiť Prenajímateľa .
9.10 Nájomca je oprávnený poveriť prevzatím Tovaru aj tretiu osobu. Pokiaľ Tovar prevezme Nájomcom poverená tretia osoba, vzťahujú sa na ňu pri prevzatí Tovaru rovnaké povinnosti podľa bodu 8.9 týchto Obchodných podmienok.
9.11 Reklamovaný tovar je Nájomca povinný doručiť na reklamáciu s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu.
9.12 V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Prenajímateľovi, koná Nájomca tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude Tovar dostatočne chrániť.
9.13 Nájomca môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Prenajímateľa , v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby
9.14 Reklamáciu tovaru vybavuje Prenajímateľ bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie Nájomcom. Po uplynutí tejto lehoty má Nájomca právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za iný výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za iný, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
9.15 V prípade, že bol reklamovaný Tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí Nájomca. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného Tovaru späť, na vyslovenú žiadosť Nájomcu hradí Nájomca.
9.16 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku Nájomcovi po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy, prípadne zľava z ceny prenájmu Tovaru - na základe dohody medzi Prenajímateľom  a Nájomcom.
9.17 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Prenajímateľ povinný vybaviť reklamáciu ihneď. V odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom jej vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Nájomca právo odstúpiť od zmluvy o prenájme.
9.18 Prenajímateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Nájomcovi potvrdenie o prijatí reklamácie.
9.19 Prenajímateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať Nájomcovi písomný doklad najneskôr 30 dní odo dňa uplatnenie reklamácie.
9.20 Pokiaľ Nájomca nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prenajímateľa  vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prenajímateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prenajímateľa  so žiadosťou o nápravu. Ak Prenajímateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Nájomca má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, https://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); Nájomca má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
9.21 Nájomca sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Nájomca môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Nájomca pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Nájomca môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.


10. Záverečné ustanovenia

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
10.2 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
10.3 Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny sú platné a účinné od momentu ich zverejnenia na webovej stránke Prenajímateľa. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o prenájme sa spravujú Obchodnými podmienkami účinnými v čase uzavretia zmluvy o prenájme.

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 11.08.2020.